Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

                                                                                                                   τελευταία τροποποίηση: 1/10/2022


1. Ποιος είναι ο στόχος της Πολιτικής απορρήτου και της πολιτικής

cookies;


Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι να περιγράψει τις δράσεις της Prouvé όσον αφορά
στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται ιδίως μέσω του Δικτυακού Τόπου της
Prouvé που βρίσκεται στη διεύθυνση www.gr.prouve.com ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Η Πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα και τα δικαιώματά σας.
Ο όρος «GDPR» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί της ελεύθερης κυκλοφορίας
των δεδομένων αυτών καθώς και περί της κατάργησης της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

2. Ποιος είναι ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων;


Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Prouvé Ελλάς JCE GR O.E
Τραπεζούντος 50 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη ΑΦΜ EL801887429 e-mail:
info@gr.prouve.com («Prouve»)

3. Πώς επεξεργάζεται η Prouvé τα προσωπικά δεδομένα;


Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
γενικώς ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως του GDPR.
Σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και ως εκ τούτου διατηρούμε την εμπιστευτικότητα όλων
των πληροφοριών που παρέχετε. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται
σύμφωνα με οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρώς με τους
αναφερόμενους σκοπούς.

4. Ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Prouvé και για ποιο σκοπό;


Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις:

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών - όταν ένα ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή Εταίρος
επικοινωνεί με την Prouvé (π.χ. για να ρωτήσει σχετικά με τη δυνατότητα συνεργασίας ή να
ζητήσει πληροφορίες σε σχέση με μια εν εξελίξει συμβατική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης
μιας υποβληθείσας παραγγελίας), και επιπλέον όταν η Prouvé πρέπει να επικοινωνήσει με έναν
Εταίρο της Prouvé ή άλλο πρόσωπο σε σχέση με μια εν εξελίξει συμβατική συνεργασία (π.χ. για
να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης). Σε περίπτωση τηλεφωνικής
επικοινωνίας, η Prouvé μπορεί να ηχογραφεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες αφού προηγουμένως
λάβει την συγκατάθεση του συνομιλητή.
Στην παραπάνω περίπτωση, η Prouvé επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι
απαραίτητα για την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των
δεδομένων που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου·
εγγραφή ως Εταίρος της Prouvé, σε σχέση με τη συμπλήρωση της αίτησης για τη δημιουργία
Λογαριασμού. Επεξεργαζόμαστε τότε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του
Εταίρου ή του εκπροσώπου του (απαραίτητες για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης
διανομής): όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμοί: ΑΦΜ, ή άλλοι σχετικοί αριθμοί
αναγνώρισης, διεύθυνση κατοικίας ή ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, Εταιρικός Αριθμός, ημερομηνία δημιουργίας Λογαριασμού.
Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα που σχετίζονται με την δραστηριότητά σας: το σύνολο
των αποκτηθέντων πόντων και θέσεων στη Δομή, την ημερομηνία της τελευταίας Παραγγελίας,
την ημερομηνία λήξης του Λογαριασμού.

Κατά την εγγραφή στο σύστημα, λάβετε υπόψη ότι εσείς αποφασίζετε σε ποιο βαθμό τα
δεδομένα σας θα είναι ορατά σε άλλους Εταίρους της Prouvé.

Τα παραπάνω δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τη δημιουργία ενός
Λογαριασμού Εταίρου και για τη σύναψη συμφωνίας διανομής, την εφαρμογή των διατάξεων
της συμφωνίας διανομής και των παραρτημάτων της με τη μορφή των Κανόνων Συνεργασίας και
του Σχεδίου Σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
α. οργάνωση του δικτύου Εταίρων, διατήρηση επαφής με τους Εταίρους, εφαρμογή
προγραμμάτων (πιστότητας, κινήτρων)
συνεργασία με εργολάβο – σε περίπτωση συνεργασίας με έναν εργολάβο, η Prouvé
επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α. τα προσωπικά δεδομένα του εργολάβου που αποτελεί φυσικό πρόσωπο όπως,
αντίστοιχα: όνομα και επώνυμο / επωνυμία εταιρείας, αριθμός ταυτότητας (ΑΦΜ ή άλλος
σχετικός αριθμός ταυτοποίησης), διεύθυνση κατοικίας / διεύθυνση έδρας ή αλληλογραφίας,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Εταιρικός Αριθμός (κατά περίπτωση), ημερομηνία
δημιουργίας Λογαριασμού (κατά περίπτωση) ή επίσης
β. τα προσωπικά δεδομένα των εκπροσώπων του εργολάβου που αποτελούν φυσικά
πρόσωπα, όπως: ονοματεπώνυμο/επωνυμία εταιρείας, αριθμός ταυτότητας
(ταυτοποίησης), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, θέση.

Τα ανωτέρω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη σύναψη και εκτέλεση
σύμβασης μεταξύ της Prouvé και του εργολάβου της, τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη της
σύμβασης ή επίσης για φορολογικούς, ασφαλιστικούς και λογιστικούς σκοπούς που σχετίζονται
με τη συναφθείσα σύμβαση.

Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων μπορεί να αποτελεί συμβατική απαίτηση ή να
είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης. Εάν δεν παρασχεθούν τα προσωπικά δεδομένα,
η σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή η λήψη μέτρων πριν από τη σύναψή της ενδέχεται να
είναι αδύνατη ή δυσχερής·

διαχείριση Παραγγελιών Εταίρου – στην περίπτωση υποβολής Παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό
Κατάστημα της Prouvé, η Prouvé επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα,
επώνυμο, αριθμοί: ΑΦΜ (ή άλλοι σχετικοί αριθμοί αναγνώρισης), ταχυδρομική διεύθυνση,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, Αριθμός Εταίρου, αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού, δεδομένα που περιέχονται στο ιστορικό παραγγελιών.

Τα παραπάνω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:
α. για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, την οποία ο Εταίρος αποδέχεται τη στιγμή της
υποβολής μιας παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Prouvé,
β. για την έκδοση ορθού παραστατικού πώλησης και την αρχειοθέτησή του σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία,
γ. για την διεκπεραίωση υποβληθέντων παραπόνων ή άλλων απαιτήσεων του Εταίρου.

Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων μπορεί να αποτελεί συμβατική απαίτηση ή να
είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης πώλησης εν σχέσει με την υποβληθείσα Παραγγελία.
Σε περίπτωση που δεν παρέχονται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, η υποβολή και εκτέλεση
της Παραγγελίας ή η ανάληψη δράσης πριν από την υποβολή της Παραγγελίας ενδέχεται να
είναι αδύνατη ή δυσχερής·

διεξαγωγή άμεσου μάρκετινγκ των προϊόντων και υπηρεσιών μας και αποστολή εμπορικών
πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής οδού επικοινωνίας - σε περίπτωση που έχετε δώσει
πρόσθετη συγκατάθεση σχετικά με τη λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ. Σε αυτή την περίπτωση,
ενδέχεται να λαμβάνετε, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα παρέχετε, μεταξύ
άλλων, πληροφορίες που προορίζονται για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της
Μάρκας Prouvé, της εταιρείας Prouvé, καθώς και του δικτύου των Εταίρων μας, καθώς και
προσφορές, σχετικές πληροφορίες για νέα προϊόντα, εκπτώσεις ή νέα για τις επιτυχίες μας·

διεξαγωγή δραστηριοτήτων Διαδικτυακού μάρκετινγκ (προώθηση των προϊόντων και
υπηρεσιών της Μάρκας Prouvé, της εταιρείας Prouvé και του δικτύου Εταίρων) – σε
περίπτωση παροχής εκ μέρους σας πρόσθετης συγκατάθεσης για τη δημοσίευση της εικόνας,
του ονόματος και του Εταιρικού σας Αριθμού στον ιστότοπο της Prouvé, καθώς και στα επίσημα
προφίλ της Prouvé στα κοινωνικά δίκτυα (μεταξύ άλλων στο Facebook, στο Instagram) ή στο
κανάλι Youtube.

Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να δημοσιεύσουμε την εικόνα σας σε φωτογραφίες και βίντεο
από εκδηλώσεις της Prouvé και να δημοσιεύσουμε πληροφορίες σχετικά με τις προαγωγές σας
εντός της δομής της Prouvé.

κοινοποίηση πληροφοριών για τα δεδομένα ενός Εταίρου της Prouvé σε άλλο πρόσωπο - σε
περίπτωση που ένας δυνητικός Εταίρος ή Εταίρος της Prouvé ζητήσει τα στοιχεία επικοινωνίας
ενός άλλου Εταίρου της Prouvé, ούτως ώστε, για παράδειγμα, ο νέος Εταίρος να ενταχθεί στη
Δομή απευθείας στον Αριθμό του επιλεχθέντος Χορηγού, ή έτσι ώστε οι Εταίροι της Prouvé να
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους - με την επιφύλαξη, ωστόσο, της συγκατάθεσης του
Εταίρου της Prouvé για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων.

5. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
• όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας μέσω της διεξαγωγής
συνομιλίας ή της ανταλλαγής πληροφοριών που δεν συνδέεται με τη σύναψη ή την εκτέλεση
σύμβασης, ή
• όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία Λογαριασμού Εταίρου ή τη σύναψη
σύμβασης και την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, ή
• όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης της Prouvé,
συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής υποχρέωσης, της υποχρέωσης αρχειοθέτησης, της
υποχρέωσης διαχείρισης καταγγελιών ή
• όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που απορρέουν από τα έννομα
συμφέροντα που υλοποιεί η Prouvé, όπως:
α.το άμεσο μάρκετινγκ,
β. τη διαχείριση κοινοποιήσεων που σχετίζονται με τη συνεργασία μεταξύ της Prouvé και του
Εταίρου.
Σε περίπτωση που δοθούν πρόσθετες συναινέσεις, δηλ:
• συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ
(προκειμένου να αποστέλλονται εμπορικές πληροφορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί)
• συγκατάθεση για τη δημοσίευση της εικόνας, του ονόματος, του επωνύμου, του Αριθμού
Εταίρου στον ιστότοπο της Prouvé, καθώς και στα προφίλ της Prouvé στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram) ή στο κανάλι Youtube,
συγκατάθεση για τη κοινοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σε άλλο αναγνωρισμένο πρόσωπο
(Εταίρο ή δυνητικό Εταίρο)
- βάση της επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή σας.

6. Πόσο καιρό διατηρεί η Prouvé τα δεδομένα σας;


Κατά γενικό κανόνα, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία (αποθηκεύονται)
για τη διάρκεια της σύμβασης ενώ μετά τη λήξη της σύμβασης, για την περίοδο που απορρέει
από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ή την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων.
Ωστόσο - όσον αφορά στους Εταίρους της Prouvé - τα προσωπικά δεδομένα με τη μορφή:
ονόματος, διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμού ΦΠΑ (ή σχετικού αριθμού
ταυτοποίησης) θα διατηρούνται από εμάς για τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης
διανομής. Αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να επαληθεύσουμε
εάν ένας υποψήφιος Εταίρος, ο οποίος υποβάλλει αίτηση για δημιουργία λογαριασμού έχει ήδη
υπάρξει Εταίρος μας και ότι έχει παρέλθει η περίοδος των 6 μηνών από τη λήξη της
προηγούμενης σύμβασης, κάτι το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία νέου
Λογαριασμού Εταίρου (σύμφωνα με τον όρο 3.12. υποπαράγραφος 3) των Κανόνων
Συνεργασίας).

Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει πρόσθετων
συναινέσεων - υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι τις έχετε δώσει - τα επεξεργαζόμαστε μέχρι να
ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για
σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ - τα επεξεργαζόμαστε μέχρι να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους
Ωστόσο, ενδέχεται να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι να τερματίσουμε νωρίτερα την επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, εάν διαπιστώσουμε ότι οι συγκαταθέσεις
που έχουμε λάβει από εσάς έχουν καταστεί παρωχημένες.
Συνοψίζοντας, διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό
που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός εάν η ισχύουσα
νομοθεσία μας υποχρεώνει να τα διατηρούμε για περισσότερο.

7. Πώς προστατεύει η Prouvé τα προσωπικά δεδομένα;

Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον ιστότοπο της Prouvé από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
τρίτων και ελέγχουμε τις μεθόδους συλλογής, αποθήκευσης και άλλης επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων του Αποδέκτη των Υπηρεσιών. Εφαρμόζουμε κρυπτογράφηση των
δεδομένων και έχουμε θέσει σε εφαρμογή ελέγχους πρόσβασης ώστε να ελαχιστοποιήσουμε
τον αντίκτυπο οποιασδήποτε παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων.
Ο ιστότοπος www.gr.prouve.com διαθέτει επίσης πιστοποιητικό SSL. Το πιστοποιητικό SSL είναι
ένα εργαλείο που παρέχει προστασία σε έναν ιστότοπο και εγγυάται την εμπιστευτικότητα των
δεδομένων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Το πιστοποιητικό SSL είναι ένας τύπος ασφάλειας
που κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν από την αποστολή τους από το πρόγραμμα περιήγησής
σας και τα αποκρυπτογραφεί μόλις φτάσουν με ασφάλεια στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που
Prouve Greece - JCE GR O.E. Τραπεζούντος 50 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ EL801887429, email: info@gr.prouve.com
αποστέλλονται από τον διακομιστή προς εσάς, επίσης κρυπτογραφούνται και
αποκωδικοποιούνται μόλις φτάσουν στον προορισμό τους.
Δεσμευόμαστε να φροντίζουμε για κάθε πληροφορία που μας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας
στον ιστότοπο σύμφωνα με τις διατάξεις της γενικά ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

8. Μοιράζεται η Prouvé τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά τη σύνδεσή σας στο σύστημα, εσείς αποφασίζετε σε ποιο βαθμό τα δεδομένα σας είναι
ορατά σε άλλους Εταίρους της Prouvé. Κατά κανόνα, οι άλλοι Εταίροι της Prouvé έχουν
πρόσβαση μόνο στον Εταιρικό σας Αριθμό. Τα δεδομένα σας είναι ορατά στους Εταίρους που
είναι εγγεγραμμένοι «υψηλότερα» από εσάς στη δομή της Prouvé.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
και σε άλλους αποδέκτες δεδομένων, εάν αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μπορέσουμε να
υλοποιήσουμε τη Σύμβαση ή να προβούμε σε άλλες ενέργειες που σχετίζονται με την παροχή
των υπηρεσιών μας ή την πώληση των Προϊόντων μας. Η Prouvé έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει
τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες ομάδες αποδεκτών:
• σε πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Prouvé, δηλαδή σε υπαλλήλους και συνεργάτες που
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
• σε φορείς επεξεργασίας, στους οποίους αναθέτουμε την επεξεργασία των δεδομένων,
δηλαδή, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, σε λογιστικές
και φοροτεχνικές εταιρείες, σε δικηγορικά γραφεία, καθώς και σε δικαιοδόχους της Prouvé, σε
εταιρείες κατάρτισης που συνεργάζονται με την Prouvé, σε εταιρείες που διοργανώνουν
συναντήσεις, εκδηλώσεις για τους Εταίρους,
• σε άλλους αποδέκτες δεδομένων, όπως: μεταφορείς (εταιρείες ταχυμεταφορών) που
εξυπηρετούν την Prouvé ή τράπεζες.

9. Η Prouvé διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού

    Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και αν ναι, με ποιον τρόπο;

Μπορεί να συμβεί να μεταφερθούν δεδομένα ενός Εταίρου της Prouvé εκτός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, δηλαδή στους δικαιοδόχους μας, αλλά θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε
ότι σε μια τέτοια περίπτωση εγγυόμαστε υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών
δεδομένων. Οι εγγυήσεις αυτές απορρέουν ιδίως από την υποχρέωση εφαρμογής των
τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή (ΕΕ) ή τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής» που θεσπίστηκε με την εκτελεστική
απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της
προστασίας που παρέχει η Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ

10.Δημιουργεί η Prouvé προφίλ προσωπικών δεδομένων;Τα προσωπικά δεδομένα των Εταίρων της Prouvé μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με
αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Η κατάρτιση προφίλ
θα συνίσταται στο να σας προτείνουμε ενδεχομένως τα προϊόντα που σας ταιριάζουν καλύτερα,
οι δεσμευτικές αποφάσεις όμως δεν θα είναι αυτοματοποιημένες.

11.Ποια είναι τα δικαιώματά σας έναντι της Prouvé όσον αφορά στα

δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία;Θέλουμε να γνωρίζετε ότι έχετε το δικαίωμα:
- πρόσβασης στα δεδομένα σας και λήψη αντιγράφου αυτών. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε
επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και, εάν
αυτό συμβαίνει, έχετε το δικαίωμα:
• να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,
• να ενημερωθείτε σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες
αποδεκτών των εν λόγω δεδομένων, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων
σας ή τα κριτήρια για τον καθορισμό αυτής της περιόδου, τα δικαιώματά σας βάσει του GDPR
και για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, για την πηγή των εν λόγω
δεδομένων, για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ καθώς και για τις διασφαλίσεις που εφαρμόζονται σε σχέση με τη διαβίβαση
των εν λόγω δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων,
- να διορθώσετε (τροποποιήσετε) τα δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε και να
συμπληρώσετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μόνοι
σας στις Ρυθμίσεις (Απόρρητο). Όσον αφορά στα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα, έχετε το
δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα αυτά (εάν είναι εσφαλμένα) και να τα
συμπληρώσουμε (εάν είναι ελλιπή)· να διαγράψετε τα δεδομένα (δικαίωμα στη λήθη) - εάν,
κατά τη γνώμη σας, δεν υπάρχει λόγος να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα
να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν, μεταξύ άλλων:
• έχετε ανακαλέσει τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα έγινε βάσει της συγκατάθεσής σας,
• τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέχθηκαν ή για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία,
• έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ,
• έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων
σχετικά με τη χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας και των ερευνών ικανοποίησης και η
αντίρρησή σας έχει κριθεί δικαιολογημένη,
• τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν παράνομης επεξεργασίας

Παρά το αίτημα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω υποβολής ένστασης
ή ανάκλησης της συγκατάθεσης, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, διερεύνηση ή υπεράσπιση
αξιώσεων. Αυτό ισχύει ιδίως για τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν: όνομα, επώνυμο,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστορικό αιτήσεων, τα οποία διατηρούμε για τους
σκοπούς της διερεύνησης παραπόνων και αξιώσεων που σχετίζονται με τη χρήση των
υπηρεσιών μας·
- περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων - δηλαδή μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο στην αποθήκευση ή στην εκτέλεση
δραστηριοτήτων που έχουν συμφωνηθεί μαζί σας, εάν κατά τη γνώμη σας έχουμε ανακριβή
δεδομένα σχετικά με εσάς ή τα επεξεργαζόμαστε αδικαιολόγητα, ή δεν θέλετε να τα
διαγράψουμε επειδή τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση μιας αξίωσης ή
κατά τη διάρκεια μιας ένστασης κατά της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον
περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων - σε αυτή την περίπτωση θα
περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για το χρονικό διάστημα που θα
χρειαστεί ώστε να ελέγξουμε την ακρίβεια των δεδομένων σας,
• όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντί της διαγραφής των
δεδομένων ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης τους,
• όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους
οποίους τα συλλέξαμε ή τα χρησιμοποιούσαμε, αλλά τα χρειάζεστε για να θεμελιώσετε, να
διεκδικήσετε ή να υπερασπιστείτε τις αξιώσεις σας,
• όταν έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας, οπότε ο περιορισμός ισχύει για το
χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να εξεταστεί κατά πόσον - λαμβάνοντας υπόψη την
ιδιαίτερή σας κατάσταση - η προστασία των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των
ελευθεριών σας αντισταθμίζει τα συμφέροντα που υλοποιούμε επεξεργαζόμενοι τα προσωπικά
σας δεδομένα·
• όταν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για
σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Εάν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, θα σταματήσουμε να
επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό. Εάν η αντίρρησή σας αποδειχθεί έγκυρη
και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα
διαγράψουμε τα δεδομένα σας κατά της χρήσης των οποίων έχετε αντιταχθεί·
• στη μεταφορά δεδομένων - έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχανήματα, πχ. CSV, τα προσωπικά δεδομένα
που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει βάσει της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε
επίσης να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα αυτά απευθείας σε άλλο μέρος·
• για την υποβολή παραπόνων σε εποπτική αρχή. Μπορείτε να μας υποβάλλετε παράπονα,
ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την
άσκηση των δικαιωμάτων σας. Εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας παράνομα,
μπορείτε να καταγγείλετε το γεγονός αυτό στην αρμόδια εποπτική αρχή.
• όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει συγκατάθεσης -
έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των εν λόγω
προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας
που διενεργήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
Η δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσης πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: dinfo@gr.prouve.com ή ταχυδρομικά στην έδρα της Prouvé Ελλάς JCE GR O.E
Τραπεζούντος 50 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.

12.Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με

την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική cookies,

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων;Εκτιμούμε τη γνώμη σας. Παρακαλούμε να απευθύνετε τυχόν σχόλια ή αμφιβολίες σχετικά με
την παρούσα πολιτική απορρήτου στις διευθύνσεις:
• μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@gr.prouve.com,
• εγγράφως στη διεύθυνση: Prouvé Ελλάς JCE GR O.E Τραπεζούντος 50 55131 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη

13.Τι είναι τα «cookies»;Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς τις συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα
μπισκότα (cookies). Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που δημιουργείται αυτόματα
από το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν χρησιμοποιείτε σελίδες του Διαδικτύου. Περιέχει
πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της διεύθυνσης IP, του τύπου
του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος, του χρόνου επίσκεψης, της πηγής
εισόδου.

Η Prouvé χρησιμοποιεί αρχεία cookies ώστε:
• να μάθει πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο Prouvé και έτσι να είναι σε θέση να κάνει τις
κατάλληλες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, αλλαγές σε αυτόν,
• να εξασφαλιστεί η λειτουργία των βασικών Λειτουργιών του Ιστοτόπου Prouvé (π.χ. cookies
ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση),
• να εξασφαλίζεται η ασφάλεια (π.χ. cookies για την ανίχνευση κατάχρησης της διαδικασίας
ελέγχου ταυτότητας),
• να γίνεται απομνημόνευση των ρυθμίσεων που έχετε επιλέξει καθώς και για την εξατομίκευση
της εμφάνισης των σελίδων.
• να γίνεται απομνημόνευση των ρυθμίσεων που έχετε επιλέξει καθώς και για την εξατομίκευση
της εμφάνισης των σελίδων.cc

14.Υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης από τα cookies;Εσείς αποφασίζετε για τη χρήση των cookies από την Prouvé. Αυτό μπορείτε να το κάνετε
απευθείας όταν επισκέπτεστε τις σελίδες του ιστοτόπου στη διεύθυνση: www.gr.prouve.com

Η παροχή της συγκατάθεσής σας για τη χρήση των cookies σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε
ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου Prouvé, όπως η σύνδεση στο Λογαριασμό Εταίρου σας.
Όταν δεν συναινείτε στην αποστολή και τη χρήση των cookies από την Prouvé, τότε τα cookies
δεν θα χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση των προτιμώμενων ρυθμίσεών σας και άλλων
πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου της Prouvé.

Τις περισσότερες φορές, το λογισμικό περιήγησής σας στο διαδίκτυο (web browser) επιτρέπει
την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν αλλάξετε τις
ρυθμίσεις των cookies σημαίνει ότι τα cookies θα εισάγονται στην τερματική σας συσκευή και
ότι θα αποθηκεύουμε πληροφορίες στην τερματική σας συσκευή, έχοντας πρόσβαση σε αυτές
τις πληροφορίες.

15.Πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookies;Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να
ακολουθήσετε τις συμβουλές που παρέχονται από τα δημοφιλέστερα προγράμματα περιήγησης.
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της παραπάνω επιλογής μπορείτε να βρείτε από τον
κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Opera, Firefox , Internet
Explorer, Chrome, Safari).

16.Μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου και στην

πολιτική Cookies;


Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
απορρήτου και στην Πολιτική cookies, ενημερώνοντάς σας περί αυτού σε αυτή τη σελίδα. Σας
συνιστούμε να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα και να ανατρέχετε στην ημερομηνία της
τελευταίας τροποποίησης ανωτέρω.