Κανονισμοί της ιστοσελίδας PROUVE

 1) Τι σημαίνουν οι εν χρήσει ορισμοί;

Οι ορισμοί με κεφαλαία γράμματα στους Όρους
και Προϋποθέσεις της Διαδικτυακής Υπηρεσίας
Prouvé και της Παροχής Υπηρεσιών με
Ηλεκτρονικά Μέσα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
1. Λογαριασμός Εταίρου (Λογαριασμός) - ένας
λογαριασμός στον Ιστότοπο της Prouvé που
παρέχεται από την Prouvé, στον οποίο ο
Εταίρος μπορεί να συνδεθεί μετά την
εισαγωγή ενός κωδικού σύνδεσης και ενός
κωδικού πρόσβασης.
2. Επωνυμία Prouvé (Επωνυμία) - όλα τα
δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας) επί εμπορικών σημάτων ή
βιομηχανικών σχεδίων που έχουν κατατεθεί ή
καταχωριστεί από την Prouvé στο Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Δημοκρατίας
της Πολωνίας, στο Γραφείο Πνευματικής
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO),
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO) ή στο Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μιας
συγκεκριμένης χώρας. Κάτοχος της
Επωνυμίας Prouvé είναι η Prouvé spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Ε.Π.Ε.)
με έδρα την οδό Wyścigowa 56H, 53-012
Wrocław, εγγεγραμμένη στο μητρώο
επιχειρηματιών που τηρείται από το
περιφερειακό δικαστήριο Wrocław-Fabryczna
στο Βρότσλαβ, 6ο Οικονομικό Τμήμα του
Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS:
0000665414, ΑΦΜ: 8992810863, Αριθμό
REGON: 366657707
3. Εταίρος της Prouvé (Εταίρος) - οντότητα που
δεσμεύεται βάσει Σύμβασης με την Prouvé,
4. Προϊόντα – τα προϊόντα που διατίθενται στην
αγορά από την Prouvé και φέρουν το
εμπορικό σήμα της Prouvé,
συμπεριλαμβανομένου πληροφοριακού
υλικού και υλικών μάρκετινγκ,
5. Prouve (Πάροχος υπηρεσιών) - Prouve Ελλάς
με την επωνυμία JCE GR O.E. με έδρα:
Τραπεζούντος 50 55131 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη ΑΦΜ EL801887429, email:
info@gr.prouve.com – η οντότητα που έχει
συνάψει συμφωνία franchise διανομής με την
Prouvé
6. Όροι και Προϋποθέσεις - οι Όροι και
Προϋποθέσεις της Διαδικτυακής Υπηρεσίας
της Prouvé και της Παροχής Υπηρεσιών με
Ηλεκτρονικά Μέσα,
7. ΓΚΠΔ – ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών καθώς και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία των
Δεδομένων),
8. Διαδικτυακή Υπηρεσία της Prouvé
(Ιστοσελίδα) - η ιστοσελίδα που ανήκει στην
Prouvé, μέρος της οποίας είναι το
Ηλεκτρονικό Κατάστημα Prouvé καθώς και ο
Λογαριασμός Εταίρου, προσβάσιμος στον
Εταίρο μετά τη σύνδεση την ιστοσελίδα:
www.gr.prouve.com στον Λογαριασμό
Εταίρου,
9. Ηλεκτρονικό Κατάστημα Prouvé (Κατάστημα)
- το τμήμα της Δικτυακής Υπηρεσίας της
Prouvé που είναι διαθέσιμο στον Εταίρο μετά
την είσοδό του στην ιστοσελίδα στη
διεύθυνση: www.gr.prouve.com στον
Λογαριασμό του Εταίρου, το οποίο επιτρέπει
στον Εταίρο και την Prouvé να συνάψουν
σύμβαση πώλησης Προϊόντων σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται λεπτομερώς στους Κανόνες
Συνεργασίας και το Σχέδιο Σταδιοδρομίας,
καθώς και στους Κανόνες του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος Prouvé,
10. Σύμβαση - η συμφωνία διανομής που
συνάπτεται μεταξύ του Εταίρου και της
Prouvé, η οποία, μαζί με τους Κανόνες
Συνεργασίας και το Σχέδιο Σταδιοδρομίας,
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις
της συνεργασίας μεταξύ του Εταίρου και της
Prouvé,
11. Υπηρεσίες - υπηρεσίες που παρέχονται από
την Prouvé μέσω της Δικτυακής Υπηρεσίας
της Prouvé ή μέσω ηλεκτρονικής
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως
αναφέρεται στους Όρους και Προϋποθέσεις,
χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία των μερών
(εξ αποστάσεως),
12. Πελάτης - φυσικό πρόσωπο ή Εταίρος που
χρησιμοποιεί την Διαδικτυακή Υπηρεσία της
Prouvé ή άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται
στους Όρους και Προϋποθέσεις,

2) Ποια θέματα ρυθμίζει το παρόν
έγγραφο;

2.1 Η Prouvé προσφέρει στους Πελάτες τις
Υπηρεσίες που καθορίζονται στους Όρους και
Προϋποθέσεις.
2.2 Η χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη
είναι δωρεάν.

3) Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής των
Υπηρεσιών που παρέχει η Prouvé;

3.1 Η Prouvé παρέχει τις ακόλουθες Υπηρεσίες
ηλεκτρονικά ή στα πλαίσια της Διαδικτυακής
Υπηρεσίας της Prouvé:
1) πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες για την
Prouvé,
2) πρόσβαση στην ηλεκτρονική εγγραφή
(ηλεκτρονική Αίτηση δημιουργίας
Λογαριασμού), με την οποία η δημιουργία
Λογαριασμού και η σύναψη Σύμβασης,
καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των
αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
των μερών, καθορίζονται σε ξεχωριστά
έγγραφα, δηλαδή στους Κανόνες
Συνεργασίας και στο Σχέδιο Σταδιοδρομίας,
το περιεχόμενο των οποίων είναι διαθέσιμο
στον Ιστότοπο στη διεύθυνση:
www.gr.prouve.com,
3) πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της
Prouvé μετά από σύνδεση στο Λογαριασμό
Εταίρου στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση:
www.gr.prouve.com, όπου ο Εταίρος μπορεί
να αγοράσει τα Προϊόντα που προσφέρει η
Prouvé στους Εταίρους της, όπου οι
λεπτομερείς κανόνες υποβολής
παραγγελιών και πραγματοποίησής τους
καθώς και η διαδικασία υποβολής
παραπόνων σε σχέση με τη σύναψη
σύμβασης πώλησης ρυθμίζονται από τους
ξεχωριστούς «Κανόνες του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος Prouvé», το περιεχόμενο των
οποίων είναι διαθέσιμο στο Ηλεκτρονικό
Κατάστημα κατόπιν σύνδεσης στο
Λογαριασμό Εταίρου στην ιστοσελίδα στη
διεύθυνση: www.gr.prouve.com
4) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εταίρου μετά τη
σύνδεσή του στην ιστοσελίδα στη
διεύθυνση: www.gr.prouve.com , στα
πλαίσια της οποίας ο Εταίρος αποκτά
πρόσβαση:
α) στη Δομή,
β) σε Έκπτωση ή Αμοιβή ανά
ημερολογιακό μήνα,
γ) στα τιμολόγια που εκδίδονται για
τους επιμέρους ημερολογιακούς μήνες,
δ) στον φάκελο Ειδοποιήσεων,
5) πρόσβαση στην υπηρεσία chat, η οποία
επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των
Πελατών που ταυτοποιούνται με Αριθμούς
Εταίρων, κατόπιν σύνδεσης στον
Λογαριασμό Εταίρου στον ιστότοπο:
www.gr.prouve.com
6) πρόσβαση σε ενημερωτικό, εκπαιδευτικό,
διαφημιστικό υλικό
(συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων
καταλόγων Προϊόντων) που ετοιμάζει η
Prouvé για τους Εταίρους, κατόπιν
σύνδεσης στον Λογαριασμό Εταίρου στον
ιστότοπο: www.gr.prouve.com
7) πρόσβαση στην Επωνυμία Prouvé στη
μορφή που διατίθεται από την Prouvé για
λήψη από τους Εταίρους, κατόπιν σύνδεσης
στον Λογαριασμό Εταίρου στον ιστότοπο:
www.gr.prouve.com
8) πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται με
τη συνεργασία των Εταίρων με την Prouvé,
κατόπιν σύνδεσης στον Λογαριασμό
Εταίρου στον ιστότοπο: www.gr.prouve.com
9) πρόσβαση στους κανόνες των
προγραμμάτων κινήτρων, επιβράβευσης,
κατόπιν σύνδεσης στον Λογαριασμό
Εταίρου στον ιστότοπο: www.gr.prouve.com
10) πρόσβαση σε πληροφορίες, εκδηλώσεις,
τρέχοντα που αφορούν στην Prouvé ή στους
Εταίρους, κατόπιν σύνδεσης στον
Λογαριασμό Εταίρου στον ιστότοπο:
www.gr.prouve.com
11) αποστολή παραγγελθέντων εμπορικών
πληροφοριών (δηλαδή πληροφοριών που
προορίζονται για την προώθηση προϊόντων
ή υπηρεσιών της Μάρκας Prouvé, της
εταιρείας Prouvé, καθώς και του δικτύου
Εταίρων) μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

3.2 Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες που αναφέρονται
στο σημείο. 3.1. υποσημεία 1)-2) είναι
διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του
Διαδικτύου, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις, ιδίως
χωρίς εγγραφή ή σύνδεση στην ιστοσελίδα:
www.gr.prouve.com

3.3 Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες που αναφέρονται
στο σημείο. 3.1. υποσημεία 3)-10) είναι
διαθέσιμη μόνο στους Εταίρους που
συνδέονται επιτυχώς στο Λογαριασμό Εταίρου
που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο στη
διεύθυνση: www.gr.prouve.com

3.4 Η πρόσβαση στην Υπηρεσία που αναφέρεται
στο σημείο 3.1. υποσημείο 11) είναι διαθέσιμη
μόνο στους Εταίρους που έχουν συμφωνήσει,
μέσω της Σύμβασης ή μετά τη σύναψή της, με
την αποστολή εμπορικών πληροφοριών και
συναινούν στη χρήση τηλεπικοινωνιακού
τερματικού εξοπλισμού για σκοπούς άμεσης
εμπορικής προώθησης, μαζί με τη
συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς
μάρκετινγκ.

3.5 Η Υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 3.1.
υποσημείο 11) θα παρέχεται σε χρόνους και
συχνότητα που θα καθορίζονται μονομερώς
από την Prouvé.

4) Ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις
και προϋποθέσεις για την παροχή
Υπηρεσιών από την Prouvé;

4.1 Η χρήση των Υπηρεσιών είναι δυνατή εάν το
τηλεπληροφορικό σύστημα του Πελάτη πληροί
τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1) έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
2) έχει πρόσβαση σε πρόγραμμα
περιήγησης στο Διαδίκτυο Internet
Explorer έκδοση 11 ή ανώτερη, Mozilla
FireFox έκδοση 53.0 ή ανώτερη, Google
Chrome έκδοση 58.0 ή ανώτερη, Opera
έκδοση 44.0 ή ανώτερη, Safari έκδοση 5.1
ή ανώτερη,
3) το πρόγραμμα περιήγησης δέχεται
αρχεία τύπου cookies,
4) ο ιστότοπος έχει ανάλυση τουλάχιστον
1024 x 768 pixels,
5) έχει πρόσβαση σε πρόγραμμα Java, Java
Script, Acrobat Reader, εάν το απαιτεί η
αντίστοιχη Υπηρεσία
6) διαθέτει ενεργό και ορθά
διαμορφωμένο λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), εφόσον το απαιτεί η
αντίστοιχη Υπηρεσία.

4.2 Η Prouvé δηλώνει ότι, προκειμένου να μάθει
τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του Πελάτη,
χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό cookies, ο
οποίος μέσω της αποθήκευσης σύντομων
πληροφοριών κειμένου στον υπολογιστή του
Πελάτη, επιτρέπει την αναγνώριση του
Πελάτη και, ως εκ τούτου, τη γνώση των
ενδιαφερόντων και της συμπεριφοράς του. Ο
αποδέκτης της υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα
να καθορίσει τους όρους αποθήκευσης ή
πρόσβασης στις παραπάνω πληροφορίες
μέσω των ρυθμίσεων του λογισμικού που
χρησιμοποιεί για την περιήγηση στην
Διαδικτυακή Υπηρεσία της Prouvé. Οι όροι
και οι προϋποθέσεις απορρήτου,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
σχετικά με τα αρχεία cookies, βρίσκονται
στην Πολιτική απορρήτου και την πολιτική
cookies, που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο
στη διεύθυνση: www.gr.prouve.com

4.3 Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις
Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της
Διαδικτυακής Υπηρεσίας Prouvé:
1) κατά τρόπο που να συνάδει με τις
διατάξεις των παρόντων Όρων και
Προϋποθέσεων και σύμφωνα με τις
διατάξεις του γενικά εφαρμοστέου
πολωνικού δικαίου,
2) με τρόπο που δεν διαταράσσει τη
λειτουργία της Διαδικτυακής Υπηρεσίας,
ιδίως μέσω της χρήσης ειδικού λογισμικού
ή συσκευών.

4.4 Ο Πελάτης αναλαμβάνει περαιτέρω την
υποχρέωση:
1) να μην παρέχει ή μεταδίδει παράνομο
περιεχόμενο, ιδίως περιεχόμενο που
παραβιάζει τα προσωπικά δικαιώματα, τα
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,
συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών
δικαιωμάτων, τόσο της Prouvé όσο και
τρίτων, τους κανόνες κοινωνικής
συνύπαρξης ή τα χρηστά ήθη,
2) να μην στέλνει ή αναρτά στον Ιστότοπο
ανεπιθύμητες εμπορικές πληροφορίες (τα
λεγόμενα spam),
3) να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τα
δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την
εξουσιοδότηση του Λογαριασμού Εταίρου,
4. να μην χρησιμοποιεί τους Λογαριασμούς
άλλων Εταίρων και να μην συμμετάσχει σε
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που
αποσκοπούν στην απόκτηση πρόσβασης
στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για
την πιστοποίηση ταυτότητας σε
Λογαριασμό άλλου Εταίρου.

4.5 Η Prouvé δεν ευθύνεται για την αδυναμία του
Πελάτη να χρησιμοποιήσει σωστά τον
Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες που
προσφέρονται μέσω αυτού ως αποτέλεσμα
τεχνικών προβλημάτων ή τεχνικών
περιορισμών που εμφανίζονται στο σύστημα
ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο σύστημα
επικοινωνίας δεδομένων ή στην
τηλεπικοινωνιακή υποδομή που χρησιμοποιεί
ο Πελάτης.

4.6 Η Prouvé δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα
είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή ότι θα
λειτουργεί άνευ σφαλμάτων.

4.7 Η Prouvé μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία
της Διαδικτυακής Υπηρεσίας λόγω της
ανάγκης εκτέλεσης ορισμένων εργασιών στον
Ιστότοπο, π.χ. συντήρησης ή άλλων που
σχετίζονται με την επέκταση ή την
τροποποίηση των Υπηρεσιών που παρέχονται
μέσω του Ιστότοπου.

4.8 Η Prouvé δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο
των εξωτερικών ιστότοπων των οποίων οι
Prouve Greece - JCE GR O.E. Τραπεζούντος 50 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ EL801887429, email: info@gr.prouve.com
διευθύνσεις URL έχουν αναρτηθεί στον
Ιστότοπο της Prouvé καθώς και για τις
αποφάσεις που λαμβάνει ο Πελάτης με βάση
τις πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στον
Ιστότοπο.

4.9 Η Prouvé δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο
που μεταδίδεται μεταξύ των Πελατών κατά
τη χρήση της υπηρεσίας chat που αναφέρεται
στο σημείο 3.1. υποσημείο 5),
συμπεριλαμβανομένου ότι δεν είναι
υπεύθυνη για την ασφάλεια των
πληροφοριών και την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων που παρέχονται σε
αυτήν.

5) Πώς μπορώ να συνδεθώ στον
Λογαριασμό Εταίρου στον Ιστότοπο
της Prouvé;

5.1 Η είσοδος στον Ιστότοπο της Prouvé (στο
Λογαριασμό Εταίρου) μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο από έναν Πελάτη που
είναι Εταίρος.

5.2 Η είσοδος στον Λογαριασμό Εταίρου στην
Διαδικτυακή Υπηρεσία Prouvé
πραγματοποιείται με την παροχή ενός
κωδικού σύνδεσης, ο οποίος αποτελεί την
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
δηλώνει ο Εταίρος στην Prouvé, καθώς και
ενός ατομικού κωδικού πρόσβασης.

5.3 Ο Εταίρος υποχρεούται να μην αποκαλύψει
τα δεδομένα εξουσιοδότησης στο
Λογαριασμό Εταίρου σε τρίτους και
ευθύνεται για τυχόν συνέπειες της
αποκάλυψης των ανωτέρω δεδομένων.

5.4 Η Prouvé λαμβάνει όλα τα τεχνικώς δυνατά
και εύλογα μέτρα για την προστασία των
δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο
Λογαριασμό Εταίρου από την πρόσβαση και
την παρέμβαση τρίτων, καθώς και από τη μη
εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού
Εταίρου.

6) Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά
δεδομένα φυσικών προσώπων;

6.1 Στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, η
Prouvé επεξεργάζεται τα προσωπικά
δεδομένα του Πελάτη που αποτελεί φυσικό
πρόσωπο σύμφωνα με τους κανόνες της
γενικά εφαρμοστέας νομοθεσίας,
συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ.

6.2 Οι κανόνες για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων των Εταίρων σε
σχέση με την παροχή υπηρεσιών στον
Ιστότοπο Prouvé καθορίζονται στη Σύμβαση
καθώς και στο σημείο 6 των Κανόνων
Συνεργασίας.

6.3 Σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας
αποστολής των παραγγελθέντων εμπορικών
πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο σημείο
3.1. υποσημείο 10), η Prouvé επεξεργάζεται
τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του
Πελάτη: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.4 Σε σχέση με την υποβολή από τον Πελάτη
παραπόνων σχετικά με τις Υπηρεσίες βάσει
του σημείου 8, η Prouvé επεξεργάζεται τα
ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη:
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και
Εταιρικό Αριθμό.

6.5 Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον
Πελάτη είναι απολύτως εθελοντική και δεν
συνεπάγεται καμμία νομική ή συμβατική
υποχρέωση. Ωστόσο, χωρίς την παροχή
αυτών των δεδομένων, δεν είναι δυνατή η
παροχή της Υπηρεσίας στον Πελάτη ή η
διερεύνηση ενός υποβληθέντος παραπόνου.

6.6 Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων είναι η Prouve Ελλάς που
λειτουργεί με την επωνυμία: JCE GR O.E με
έδρα επί της οδού Τραπεζούντος 50, 55131
Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ EL801887429
E-mail: info@gr.prouve.com, διαδικτυακός
τόπος www.gr.prouve.com

6.7 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
μπορεί να πραγματοποιηθεί με σκοπό την
παροχή μιας Υπηρεσίας ή την διερεύνηση
ενός υποβληθέντος παραπόνου, στην
ακόλουθη βάση ή βάσεις:
1) την συγκατάθεση του Πελάτη ή:
2) όταν η επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη
για τη σύναψη ή την εκτέλεση της
σύμβασης περί παροχής της Υπηρεσίας,
3) όταν η επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη
για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης
της Prouvé, συμπεριλαμβανομένης της
διερεύνησης ενός υποβληθέντος
παραπόνου,
4) όταν η επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται
με σκοπό το άμεσο μάρκετινγκ των
προϊόντων ή των υπηρεσιών της Prouvé και,
συνεπώς, απορρέει από έννομο συμφέρον
της Prouvé.

6.8 Η Prouvé μπορεί επίσης να επεξεργάζεται τα
προσωπικά δεδομένα του Πελάτη με σκοπό
την άσκηση πιθανών αξιώσεων ή την άμυνα
έναντι αξιώσεων - σε περίπτωση που
προκύψει διαφορά σε σχέση με την παροχή
των Υπηρεσιών.

6.9 Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη
υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο η Prouvé παρέχει τις
Υπηρεσίες της στον Πελάτη ή για το χρονικό
διάστημα που διαρκεί η διερεύνηση ενός
υποβληθέντος παραπόνου, όπως αναφέρεται
στο σημείο 8, ενδεχομένως για την περίοδο
παραγραφής των αξιώσεων.

6.10 Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με
τα σημεία. 6.3 και 6.4 δεν θα διαβιβάζονται
σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
Ωστόσο, μπορούν να μεταβιβαστούν στις
ακόλουθες ομάδες αποδεκτών:
1) πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την
Prouvé, που ενεργούν στο πλαίσιο της
εσωτερικής της δομής,
2) άλλες οντότητες που επεξεργάζονται
προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της
Prouvé, όπως: πάροχοι υπηρεσιών
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες
πληροφορικής και η Prouvé Ε.Π.Ε. με έδρα
το Βρότσλαβ,
3) σε άλλους αποδέκτες των δεδομένων στο
πεδίο εφαρμογής και με τους όρους που
ορίζει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένων των
εξουσιοδοτημένων φορέων.

6.11 Η Prouvé μπορεί να προβεί σε
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης
προφίλ των προσωπικών δεδομένων του
Πελάτη. Η κατάρτιση προφίλ θα συνίσταται
στην πιθανή υπόδειξη στον Αποδέκτη της
Υπηρεσίας των καταλληλότερων προϊόντων ή
στην αποστολή των καταλληλότερων
πληροφοριών, οι δεσμευτικές αποφάσεις
όμως δεν θα είναι αυτοματοποιημένες.

6.12 Σύμφωνα με τους όρους του ΓΚΠΔ, ο
Πελάτης έχει το δικαίωμα:
1) να ανακαλέσει τη συγκατάθεση για την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα χωρίς να θίγεται η νομιμότητα
της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε
βάσει συγκατάθεσης πριν από την
ανάκλησή της - υπό την προϋπόθεση ότι η
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει της
συγκατάθεσης και δεν υφίσταται άλλος
λόγος για την επεξεργασία τους,
2) να ζητήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο
των προσωπικών του δεδομένων και τη
διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό
της επεξεργασίας τους,
3) να αντιταχθεί στην επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης
προφίλ,
4) να μεταφέρει τα προσωπικά του
δεδομένα,
5) να υποβάλλει παράπονο στην εποπτική
αρχή

6.13 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την προστασία των δεδομένων, ανατρέξτε
στην Πολιτική Απορρήτου και πολιτική
Prouve Greece - JCE GR O.E. Τραπεζούντος 50 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ EL801887429, email: info@gr.prouve.com
cookies που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο
www.gr.prouve.com

7) Σε ποιον ανήκουν τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και σε
ποιο βαθμό μπορεί ο Πελάτης να
τα χρησιμοποιήσει;

7.1 Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
σχετικά με τον Ιστότοπο (λύσεις πλοήγησης,
επιλογή και διάταξη περιεχομένου και
γραφικών), καθώς και όλα τα υλικά που
περιέχονται σε αυτόν,
συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών,
φωτογραφιών, ηχητικού και
βιντεοσκοπημένου υλικού, λεκτικών
σημάτων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων,
βάσεων δεδομένων, ανήκουν στον ιδιοκτήτη
της Επωνυμίας Prouvé ή σε τρίτα άτομα, με
τα οποία ο ιδιοκτήτης της Επωνυμίας Prouvé
έχει συνάψει τις σχετικές συμφωνίες.

7.2 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί
το υλικό της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Prouvé,
συμπεριλαμβανομένου του Εμπορικού
Σήματος Prouvé, αποκλειστικά στο πλαίσιο
της επιτρεπόμενης χρήσης ή κατόπιν
προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης της
Prouvé.

8) Πώς γίνεται η υποβολή ενός
παραπόνου;

8.1 Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει ένα
παράπονο σχετικά με τις Υπηρεσίες εντός 7
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία
έλαβε χώρα το γεγονός που προκάλεσε την
καταγγελία:
1) εγγράφως - στην ακόλουθη διεύθυνση:
Prouvé Ελλάς, JCE GR O.E Τραπεζούντος 50
55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη,
2) σε ηλεκτρονική μορφή - στη διεύθυνση:
info@gr.prouve.com

8.2 Η καταγγελία πρέπει να αναφέρει:
1) το ονοματεπώνυμο του Πελάτη,
2) την ταχυδρομική διεύθυνση του Πελάτη,
3) τον Εταιρικό Αριθμό - εάν ο Πελάτης
αποτελεί Εταίρο,
4) το αίτιο της υποβολής παραπόνου και
ακριβή περιγραφή του.

8.3 Η καταγγελία εξετάζεται εντός 7 ημερών από
την αποτελεσματική υποβολή της. Η Prouvé
ενημερώνει αμέσως τον Πελάτη για τον
τρόπο με τον οποίο εξετάστηκε το υποβληθέν
παράπονο, είτε ηλεκτρονικά - στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει
παράσχει ο Πελάτης ή στη θυρίδα
Ειδοποιήσεων που διατίθεται στον
Λογαριασμό Εταίρου μετά την είσοδό του
στον Ιστότοπο, στη διεύθυνση:
www.gr.prouve.com (στην περίπτωση
Πελάτη που είναι Εταίρος) είτε σε γραπτή
μορφή.

9) Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η
χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας
της Prouvé;

9.1 Η Prouvé παρέχει τις Υπηρεσίες της στα
πλαίσια της Διαδικτυακή Υπηρεσίας Prouvé
βάσει της συναφθείσας μεταξύ της Prouvé
και του Εταίρου Σύμβασης διανομής, από τη
στιγμή της σύναψή της έως την ημερομηνία
λήξης της, με την επιφύλαξη των σημείων 9.2
και 9.3. Στο βαθμό που δεν ρυθμίζεται στη
Σύμβαση, οι κανόνες την παροχή των
Υπηρεσιών στον Ιστότοπο Prouvé
καθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

9.2 Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάψει
να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα Prouvé,
συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών που
παρέχονται μέσω αυτής.

9.3 Η Prouvé μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα
του Πελάτη να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο,
καθώς και να περιορίσει την πρόσβαση του
Πελάτη σε μέρος ή στο σύνολο των πόρων
του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των
Υπηρεσιών που προσφέρονται εντός των
πλαισίων του Ιστότοπου, με άμεση ισχύ, σε
περίπτωση παραβίασης από τον Πελάτη των
διατάξεων των σημείων. 4.3 - 4.4, 5.3, 7.2 των
Όρων και Προϋποθέσεων ή τις ισχύουσες
διατάξεις της νομοθεσίας.

9.4 Πελάτης στον οποίο έχει απαγορευτεί η
είσοδος στον Ιστότοπο δεν μπορεί, χωρίς την
προηγούμενη συγκατάθεση της Prouvé, να
εγγραφεί εκ νέου στην Διαδικτυακή
Υπηρεσία.

10) Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει
η υπηρεσία αποστολής των
παραγγελθέντων εμπορικών
πληροφοριών;

10.1 Η Prouvé παρέχει την Υπηρεσία
αποστολής εμπορικών πληροφοριών που
αναφέρονται στο σημείο 3.1. παρ. 10) εάν ο
Πελάτης έχει δώσει τις συγκαταθέσεις που
αναφέρονται στο σημείο 3.4.

10.2 Ο Πελάτης μπορεί να ανακαλέσει τη
συγκατάθεσή του για τη λήψη εμπορικών
πληροφοριών ανά πάσα στιγμή,
ακολουθώντας τις οδηγίες που έλαβε μαζί με
τις εμπορικές πληροφορίες ή μέσω δήλωσης
την οποίαν θα απευθύνει στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@gr.prouve.com.

10.3 Η Σύμβαση για την παροχή της Υπηρεσίας
αποστολής των παραγγελθέντων εμπορικών
πληροφοριών που αναφέρεται στο σημείο.
3.1. υποσημείο 10):
1) συνάπτεται μόλις ο Πελάτης δώσει τις
συγκαταθέσεις που αναφέρονται στο
σημείο 3.4,
2) τερματίζεται όταν ο Πελάτης ανακαλέσει
τουλάχιστον μία από τις συγκαταθέσεις που
αναφέρονται στο σημείο 3.4.

10.4 Οι όροι για την παροχή της Υπηρεσίας που
αναφέρονται στο σημείο 3.1. υποσημείο 10)
καθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

11) Περί τίνος ακόμη θα θέλαμε να
σας πληροφορήσουμε;

11.1 Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν από τις
15 Σεπτεμβρίου 2022.

11.2 Η Prouvé μπορεί να τροποποιήσει τους
Όρους και Προϋποθέσεις σε περίπτωση που
προστεθούν νέες λειτουργίες, εάν εισαχθεί
μια νέα έκδοση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας
Prouvé, εάν χρειαστεί να ενημερωθούν
πληροφορίες, σε περίπτωση αλλαγής της
ισχύουσας νομοθεσίας στο πεδίο εφαρμογής
που αφορά τους Όρους και Προϋποθέσεις.

11.3 Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για την αλλαγή
των Όρων και Προϋποθέσεων στον ιστότοπο
στη διεύθυνση: www.gr.prouve.com. Ο
Πελάτης που δεν συμφωνεί με τις αλλαγές
που έλαβαν χώρα έχει το δικαίωμα άμεσου
τερματισμού της σύμβασης.

11.4 Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους
Όρους και Προϋποθέσεις, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του γενικώς ισχύοντος ελληνικού
δικαίου.